1.2. TEWS

I TEWS ingår andningsfrekvens, puls, blodtryck, AVPU, temp, trauma och mobilitet. Nedan finns vissa av de parametrarna beskrivna. Saturation finns inte med i TEWS dock ingår det som en standardparameter på alla patienter och hänsyn ska tas till en låga värden och åtgärder ska vidtas vb.

Puls
Pulsen kan palperas över olika artärer över kroppen och ingår i TEWS. Dock ska inte puls blandas ihop med hjärtfrekvens och vid misstanke om oregelbunden hjärtrytm ska ett EKG eller annan rytmövervakning tas och båda parametrarna ska dokumenteras.

Trauma
Trauma anger att patienten har varit utsatt för trauma de senaste 24 timmarna. En värdering får göras av mindre trauman om de ska inkluderas. Förväxla inte trauma i TEWS med traumapatienter som ska hanteras utifrån diskriminator och nationella traumakriterier.

Mobilitet
Värderingar av hur patienten kan förflytta sig själv. Avser en nulägesbeskrivning. Med mobilitet menas hur patienten kan förflytta sig själv.

Uppegående: Patienten kan förflytta sig minst tre steg utan stöd

Med hjälp: Patienten behöver stöd vid förflyttning. Rullstolsburna räknas in här

Liggandes/immobiliserade: Patienten kan inte förflytta sig. Detta gäller också patienter som vi immobiliserat.

AVPU/Ny förvirring
A
- Alert, patienten är fullt vaken

V - Voice responsive, slö men reagerar på tilltal

P - Pain responsive, reagerar på smärta

U - Unresponsive, ingen reaktion

Ny förvirring
Förvirring är ibland ett allvarligt tecken på sjukdom och ny förvirring ska därav bedömas vid triagen.

VAS/NRS
Skattning av smärtintensitet på patienter över 8 års ålder.